Previous
Innowacja zasuw klinowych
Grupa VAG
Eksperci w swojej dziedzinie
VAG RIKO? Zawor suwakowy
Solidna in?ynieria
Next
Grupa VAG / Eksperci od zaworów

Wszystko zacz??o si? w 1872 roku w ambitnym niemieckim mie?cie przemys?owym Mannheim, w którym powsta?a specjalna fabryka produkuj?ca pompy i zawory o du?ej wytrzyma?o?ci. Obecnie globalnie dzia?aj?ca firma zatrudnia ponad 1100 pracowników na ca?ym ?wiecie.

W 1996 r. firma przej??a wi?kszo?ciowy udzia? w firmie JMA (za?o?onej w 1881 r.) - najwi?kszego i najstarszego producenta zaworów z ?eliwa sferoidalnego w Czechach. Ruch ten by? kamieniem milowym i fundamentem dla obecnego kszta?tu Grupy VAG - byli pionierzy stali si? Ekspertami od zaworów.

VAG mo?na znale?? wsz?dzie tam, gdzie woda jest pompowana, uzdatniana, magazynowana i dystrybuowana. ?wiat wymaga nowoczesnej gospodarki wodnej - i w?a?nie takie rozwi?zania dostarcza VAG. Dzi?ki innowacyjnym standardom w in?ynierii wody i ?cieków, VAG zyska?o pozycj? nie tylko jako dostawca rozwi?zań, ale przede wszystkim jako producent armatury o wysokiej jako?ci i trwa?o?ci.

Zawory VAG s? instalowane mi?dzy innymi na zaporach, tamach, w wodoci?gach, sieciach wody pitnej i systemach kanalizacyjnych - wsz?dzie tam, gdzie niezb?dne s? niezawodne mechanizmy zamykaj?ce i regulacyjne.

Siedziba spó?ki

VAG Hodonín

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
695 01 Hodonín, Republika Czeska
NIP: CZ27903427

(+48) 601 513 821
info-pl@vag-group.com


VAG GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
683 05 Mannheim, Niemcy
NIP: DE811126215

+49 621 749 0
info@vag-group.com

Warunki Sprzeda?y

Tutaj znajd? Państwo Warunki Sprzeda?y.

Pobierz Warunki Sprzeda?y
VAG Katalog produktów

Nie znalaz?e? niezb?dnych danych technicznych w cenniku lub potrzebujesz rysunków, tabel wymiarów? Sprawd? nasze portfolio produktów w j?zyku polskim.

Portfolio produktów VAG
Regionalni kierownicy sprzeda?y

Tutaj znajd? Państwo osob? kontaktow? ds. sprzeda?y, doradztwa  technicznego, oraz zakupów.

Znajd? osob? do kontaktu
午夜福利_午夜福利视频_午夜福利在线观看